رنگ آکرلیک مات ابریشم دبه یازده کیلو (تماس بگیرید)